CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

OBXECTO DO CONTRATO

As presentes Condicións, teñen por obxecto regular o acceso e o réxime de adquisición dos produtos facilitados por Bodegas Martín Códax S.A.U ao usuario a través da súa páxina Web, constituíndo o marco xurídico que desenvolve a relación contractual. Os produtos e contidos, serán os que se encontren a disposición do Usuario na seguinte páxina Web titularidade de Bodegas Martín Códax S.A.U  http://www.martincodax.com

Para calquera reclamación poderá dirixirse a

Bodegas Martín Códax

Burgáns, 91

36633 Vilariño. Cambabos

Pontevedra

TLF 986526040.

Email: comercial@martincodax.com

ACEPTACIÓN E DISPOÑIBILIDADE

As presentes Condicións, regulan a relación xurídica derivada dos procesos de contratación formalizados polos Usuarios a través da páxina Web de BODEGAS MARTIN CODAX S.A.U.   Os Usuarios aceptan expresamente a adhesión plena e sen reservas ás presentes estipulacións, na versión publicada por Bodegas Martín Códax S.A.U no momento en que o Usuario contrate o produto e/ou contidos no que está interesado. Polo tanto o Usuario comprométese a ler atentamente as condicións de contratación, cada vez que proceda á contratación dalgún produto, dado que estas puideron ser obxecto de modificación dende a última vez que accedeu.

Mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais de contratación o Usuario declara:

 1. Que é unha persoa con capacidade para contratar.

 2. Que leu e acepta as presentes condicións xerais de contratación.

O Usuario terá acceso sempre e en todo caso, con carácter previo ao inicio do procedemento de contratación de produtos, ás condicións de contratación, podendo ser almacenadas e/ou reproducida nun soporte duradeiro.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN

Bodegas Martín Códax S.A.U poderá modificar as presentes estipulacións sempre que exista causa ou motivo abondo para iso. Enténdese que existe causa ou motivo abondo para a modificación, con carácter enunciativo e non limitativo, cando esta teña por finalidade:

 1. Ampliar a gama ou número de produtos que se poñen a disposición dos Usuarios ou mellorar os existentes.

 2. Modificar, substituír ou actualizar os prezos dos produtos que se ofrecen a través da páxina Web.

FORMA DE PAGAMENTO

Os prezos e tarifas aplicables á contratación por parte do usuario dos servizos, serán os que figuren na páxina Web titularidade de Bodegas martín Códax S.A.U. http://www.martincodax.com, no momento no que o usuario acceda ao servizo específico, e proceda a iniciar o proceso de contratación.

Bodegas Martín Códax, S. A.U. resérvase o dereito a modificar os prezos dos produtos publicados na páxina Web mencionada anteriormente, cando así o considere conveniente e facéndoo visible na páxina Web.

Prezos e Impostos aplicados

Os prezos aplicables son os que figuran na Web no momento en que o cliente realiza o seu pedido.

O prezo dos produtos que aparecen na Web, inclúe o Imposto de Valor correspondente Engadido (IVE) segundo o produto.

FORMA DE ENVIO

 1. Zona de entrega

Na península ibérica, tardan entre 2 e 3 días hábiles en ser entregados. Os envíos a Baleares tardarán entre 3 e 4 días, mentres que os envíos á Canarias se entregarán entre 8 e 12 días laborables despois da realización do pedido.

O tempo empeza a contar dende as 9 da mañá do seguinte día laborable á confirmación do pedido

 1. Gastos de envío

En Península e Baleares os gastos de envío son os que figuran na seguinte táboa, correspondendo a zona Provincial a Pontevedra e a rexional ao resto de provincias de Galicia:

KILOS 4 8 16 24 32
PROVINCIAL 3.15 € 4.00 € 6.70 € 8.05 € 10.75 €
REXIONAL 7.00 € 9.30 € 15.90 € 19.20 € 25.80 €
NACIONAL 7.25 € 10.00 € 17.80 € 21.80 € 31.80 €
BALEARES 14.50 € 21.54 € 35.62 € 49.69 € 63.77 €
CANARIAS 18.00 € 25.00 € 35.00 € 43.50 € 52.00 €

Precios sen IVE incluido. En Canarias hai que sumar un despacho de 20€ por envío.

Las tarifas que se detallan en esta sección incluyen, además del transporte de los productos solicitados, su embalaje en cajas especialmente diseñadas para transportar botellas, el seguro contra pérdida o rotura.

FORMAS DE PAGAMENTO

 1. Tarxetas

  • VISA

  • AMERICAN EXPRESS

  • MasterCard

CONDICIÓNS DE VENTA

Os prezos e textos publicados na páxina http://www.martincodax.com están suxeitos a variacións sen previo aviso, inclusive especificacións técnicas. É obriga do cliente comprobar a mercadoría que se lle entrega.

En caso de cambios por defecto do produto Bodegas Martín Códax pasará a retirar o devandito produto e cambiarao por outro en perfectas condicións. O prazo límite de devolucións é de 15 días.

No caso de bonos enoturísitcos, poderán ser devoltos ata un prazo máximo de 3 meses.

Bodegas Martín Códax S.A.U asumirá así mesmo o gasto de envío do novo produto.

O risco de perda ou danos na mercadoría transmítese ao cliente dende o momento en que se produce a entrega no domicilio do cliente.

Bodegas Martín Códax S.A.U. non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos ocasionados polo mal uso das mercadorías.

O Usuario será guiado no trámite que debe seguirse para a celebración do contrato, así como para a identificación e corrección dos datos que facilitase para a celebración do contrato a través dos formularios creados ao efecto.

O Usuario acepta as presentes Condicións Xerais de Venda, que permanecerán accesibles dende a páxina Web.

O contrato formalízase en lingua española, de acordo coas presentes Condicións.

As ofertas terán a vixencia que se especifique en cada caso na páxina Web

O Usuario poderá consultar as características esenciais de cada produto a través da súa descrición na páxina Web.PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O acceso dos Usuarios ao portal e a compra dos produtos ofrecidos a través da páxina Web implica o tratamento de datos de carácter persoal. Bodegas Martín Códax S.A.U. garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos Usuarios, segundo o establecido na normativa sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, e sobre Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

Bodegas Martín Códax S.A.U cumpre a lexislación vixente en materia de protección de datos, despois de adoptar os procedementos administrativos e técnicos necesarios para garantir a seguridade dos datos persoais que recompilamos.

Neste sentido, o Usuario queda informado e presta o seu consentimento para a incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados titularidade de Bodegas Martín Códax S.A.U., domiciliado en Burgáns, 91. 36633 Vilariño-Cambados. Pontevedra; debidamente inscritos ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal, e para o tratamento automatizado dos seus datos, consecuencia da consulta, solicitude ou contratación de calquera servizo, ou de calquera transacción ou operación realizada, ao obxecto de acceder á información e aos servizos facilitados por Bodegas Martín Códax S.A.U.

O Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a comunicar a Bodegas Martín Códax S.A.U. cambios que se produzan nestes. O Usuario ten dereito a opoñerse ao tratamento de calquera dos seus datos que non sexan imprescindibles para a celebración do contrato e á súa utilización para calquera finalidade distinta do mantemento da súa relación contractual.

A política de privacidade de Bodegas Martín Códax S.A.U. garante ao Usuario en todo caso a posibilidade de exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, notificándoo a Bodegas Martín, enviando un correo electrónico á dirección de correo electrónico comercial@martincodax.com

Así mesmo, e en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Bodegas Martín Códax S.A.U. exclusivamente enviará ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionais por vía electrónica á súa dirección de correo electrónico ou a través doutro medio de comunicación electrónica equivalente, a aqueles Usuarios que outorgasen expresamente o seu consentimento.

Bodegas Martín Códax S.A.U. informa o Usuario que poderá darse de baixa deste tipo de comunicacións comunicándoo por escrito á dirección de correo electrónico comercial@martincodax.com.

DEREITOS E OBRIGAS DAS PARTES

 1. Obrigas de Bodegas Martín Códax S.A.U

Bodegas Martín Códax S.A.U. comprométese a cumprir coas seguintes obrigas contractuais derivadas da relación comercial co Usuario consecuencia da contratación os servizos por parte deste:

Prestar coas máximas garantías ao Usuario, o servizo solicitado por este conforme ao disposto nas condicións de contratación, sen faltar á boa fe contractual. Informar expresamente o Usuario da existencia das presentes condicións con carácter previo ao inicio do procedemento de contratación.

Informar o Usuario con carácter previo á contratación e de xeito concreta, clara, precisa e inequívoca, das características específicas dos servizos solicitados, tales como o prezo destes e os impostos que lle sexan de aplicación.

Poñer a disposición do Usuario un exemplar do texto das condicións xerais.

 1. Obrigas do Usuario

Pola súa banda, o Usuario comprométese a:

Levar a cabo o íntegro cumprimento do establecido nas presentes condicións dos servizos facilitados por Bodegas Martín Códax, S.A.U.

Completar os formularios de rexistro previos ao inicio do procedemento de contratación con información veraz e actual.

Facilitar, de forma correcta os datos bancarios solicitados por Bodegas Martín Códax. S.A.U

Pagar o prezo dos produtos adquiridos, sen que a presentación dunha reclamación o exima desta obriga.

 1. Dereitos do usuario:

Toda a información proporcionada ao cliente terá o carácter de vinculante para o oferente nos termos establecidos pola lexislación vixente.

Todo usuario ten dereito a que os bens que adquira sexan da categoría e requirimentos legais contratados ou daquela calidade que garde proporción directa coa categoría do establecemento.

CONDICIÓNS DE USO

O Usuario comprométese e garante facer uso da web conforme ás disposicións establecidas nas condicións xerais de contratación, o disposto na normativa aplicable, así como o relativo á moral e aos bos costumes.

Mediante a aceptación das presentes disposicións, o usuario comprométese a usar a presente páxina web e os produtos postos á súa disposición nesta, do xeito e na forma que nela mesma se establece. Quedando obrigado a non utilizar a presente web e os seus produtos con fins ilícitos e/ou contrarios aos fins establecidos neste aviso legal, que puidesen ser lesivos de dereitos e/ou intereses de terceiros ou que de calquera forma poidan danar a presente web ou impedir o seu correcto funcionamento ou dos produtos que nela se ofrecen ou ofrecesen nun futuro.

Pola súa banda, o Usuario, comprométese a non facer un uso ilícito dos contidos da web, ou que poida supoñer un prexuízo a Bodegas Martín Códax, S. A. OU. Polo tanto, o Usuario absterase a título non limitativo, de modificar, copiar, distribuír, publicar, ceder e/ou a vender calquera información ou aparencia concernente á web titularidade de Bodegas Martín Códax, S.A.U

 1. Propiedade Intelectual e Industrial

Bodegas Martín Códax S.A.U. é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial dos elementos que integran o deseño da web, como a marca, nome comercial ou signo distintivo. En particular e a título non limitativo, están protexidos polos dereitos de autor, os logos, combinacións de cores, a selección e a forma de presentación, o código fonte da páxina web, os menús, os botóns de navegación, o código HTML, os applets de Java, os textos, imaxes, gráficos, así como calquera outro contido da páxina web titularidade de Bodegas Martín Códax S.A.U.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e Industrial da páxina web; por iso, o Usuario absterase de copiar, reproducir, distribuír, poñer a disposición ou comunicación pública do contido da web, sen a autorización expresa e por escrito de Bodegas Martín Códax, S.A.U., a excepción dos contidos descargables.

 1. Limitación de responsabilidade

O Usuario exonera expresamente a Bodegas Martín Códax S.A.U. de toda responsabilidade por danos directos e indirectos derivados de eventuais erros na web, así como pola eventual interrupción, suspensión, retardo ou anomalía no acceso a esta.

Bodegas Martín Códax S.A.U. comprométese a poñer o máximo coidado para preservar a web de calquera virus, troianos e demais elementos que puidesen vulnerar ou danar o sistema informático do Usuario ou de terceiros. En calquera caso, o Usuario exonera de toda responsabilidade a Bodegas Martín Códax S.A.U. polos danos directos ou indirectos causados pola eventual existencia de tales elementos daniños ou maliciosos.

PERÍODO DE VALIDEZ DAS PRESENTES CONDICIÓNS

O período de validez das presentes condicións, será o tempo que permanezan publicadas na páxina Web e aplicaranse aos servizos adquiridos no momento en que as devanditas condicións estivesen dispoñibles.

En todo caso, Bodegas Martín Códax S.A.U. resérvase o dereito de modificalas de forma unilateral, sen que iso poida afectar aos servizos contratados polos usuarios con carácter previo á modificación, salvo naqueles supostos nos que o usuario tivese cambiado ou modificado o servizo contratado, en cuxo caso resultarán de aplicación as condicións vixentes no momento do cambio e/ou modificación.

DEVOLUCIÓNS

 1. DERECHO DE DESISTIMIENTO


El cliente tendrá un máximo de 15 días naturales desde la recepción del pedido para tramitar su devolución, de acuerdo a la legislación aplicable. Una vez superados estos 15 días, Bodegas Martín Códax no aceptará dicha devolución.

Para la tramitación de una devolución, el usuario ha de ponerse en contacto con Bodegas Martín Códax en el teléfono 986526040, desde donde se procederá a realizar las gestiones necesarias,  bajo las siguientes condiciones:

 • El producto deberá devolverse en su embalaje y estado original, incluyendo el justificante de compra y el albarán de entrega del producto, así como el motivo de la devolución.
 • Los bonos regalo de enoturismo también pueden ser devueltos en un plazo máximo de 3 meses.
 • La devolución ha de remitirse a Bodegas Martín Códax S.A.U. Lugar de Burgáns, 91. Vilariño. 36633 Cambados Pontevedra. Los gastos de envío serán asumidos por el cliente.

 1. DERECHO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS


Si el vino no estuviese en condiciones óptimas y/o presentase algún defecto, podrá ser devuelto en el plazo máximo de 15 días naturales desde la recepción del pedido, procediendo a su sustitución.  El usuario tendrá derecho a reclamar, y que se le entregue, un producto igual, en perfecto estado. En el caso de que el producto no se encontrase disponible, la empresa procederá al reembolso del importe que el cliente haya abonado, incluidos los gastos de envío, de acuerdo a la forma de pago utilizada en la compra.

En el caso concreto de productos defectuosos, o que no casan con el pedido realizado por el cliente, éste no deberá hacer frente a los costes de devolución de dichos productos.

 1. REEMBOLSO


Siempre que el usuario se haya ajustado a las condiciones anteriormente citadas, Bodegas Martín Códax procederá al reembolso del precio abonado por éste correspondiente a los productos devueltos. En caso de devolución por desistimiento, Bodegas Martín Códax no hará frente a los costes de devolución.

En caso de no ajustarse a los requisitos incluidos en las presentes Condiciones Generales, el usuario no tendrá derecho a reembolso de cantidad alguna.

Si se tratase de una devolución parcial, se le reembolsará al usuario la cantidad correspondiente por los productos devueltos.

Bodegas Martín Códax procederá a la devolución del pedido mediante el mismo método de pago utilizado por el usuario para la adquisición, en un plazo de 20 días desde la recogida del producto y tras la comprobación pertinente del estado de dicho producto.